چرا ازدواج و دلایل و هدف از آن؟ + انگیزه و دلیل اصلی ازدواج چیست؟