دانستنیهای قبل و بعد ازدواج، دوران نامزدی، دوران خواستگاری