تغییر بازار و تاثیر آن روی افزایش یا کاهش روند ازدواج