ترس ها، آرزوها، عادت هایتان را بشناسید | چگونه با افزایش خودآگاهی (عادت های خود را تغییر دهیم؟)