آجی بادام قرابیه ( گرابیه بادامی با بادام تلخ ) با پرک بادام